Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v Nitrianskom samosprávnom kraji

 

Nitriansky samosprávny kraj aktívne podporuje certifikované ubytovacie zariadenia na vidieku finančnými i nefinančnými nástrojmi.

 

Finančné nástroje podpory

 V roku 2015 bolo schválené  Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku (celé znenie VZN č.4/2015 nájdete na stránke www.unsk.sk ).

Cieľom  tohto finančného nástroja je podporiť ďalší rast kvality služieb certifikovaných ubytovacích zariadení, ich marketingové aktivity a rast odbornosti zamestnancov.

Dotáciu v maximálnej výške 1000 EUR na jeden projekt a jedného žiadateľa je možné použiť na:

1. Marketingové inovácie v ubytovacích zariadeniach:

 • opatrenia smerujúce na budovanie stálej klientely,
 • zlepšenia v oblasti propagácie ubytovacích zariadení napr. natočenie krátkeho videa, fotodokumentácia ubytovacích zariadení, návrh a tlač propagačných materiálov, návrh a vyhotovenie informačných a smerových tabúľ a ich osadenie, nová internetová stránka ubytovacieho zariadenia a jej aktualizácie, reklama v médiách,
 • aktivity ubytovacích zariadení zamerané na budovanie vzťahov s verejnosťou.

2. Skvalitnenie existujúcich služieb:

 • rozšírenie portfólia doplnkových služieb,
 • opatrenia smerujúce k zvýšeniu efektívnosti procesu poskytovania služby (napr. nadstavba informačného systému, systému rezervovania).

3. Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov certifikovaných ubytovacích zariadení v oblasti propagačných a komunikačných zručností vykonávané akreditovanými vzdelávacími inštitúciami.

4. Propagácia a polygrafické náklady s ňou súvisiace (bulletiny, pozvánky, plagáty, poštovné, kancelárske potreby a pod.)

 

Ďalším finančným nástrojom pomoci, ktorý môžu využiť podnikateľské subjekty, obce alebo právnické osoby, ktorých zakladateľom je vyšší územný celok, je dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu z rozpočtu NSK. Dotácia sa poskytuje v súlade s platným znením Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu. Certifikované ubytovacie zariadenia sú oprávnenými žiadateľmi. Maximálna výška dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v NSK je 1800 EUR na jeden projekt a jedného žiadateľa. Pri posudzovaní a výbere projektov, ktoré budú finančne podporené sa prihliada na miera s akou predložené projekty spĺňajú všeobecné kritériá, priority a účel podpory.

 

Nefinančné nástroje podpory 

Certifikované ubytovacie zariadenia sú intenzívne podporované zo strany NSK aj prostredníctvom nefinančných nástrojov, medzi ktoré patrí predovšetkým  podpora v oblasti marketingu, poradenstvo a spolupráca.

Podporné aktivity pravidelne zabezpečované NSK

 • propagácia značky kvality na medzinárodných vedeckých a odborných podujatiach (veľtrhoch a výstavách), podujatiach určených širokej verejnosti,
 • propagácia v médiách s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou,
 • vytvorenie a prevádzkovanie webovej stránky http://ubytovanienavidieku.sk/,
 • zostavenie a aktualizácia katalógu certifikovaných ubytovacích zariadení,
 • spolupráca ÚNSK pri propagácii certifikačného systému s ďalšími organizáciami: RRA Nitra, s Národnou sieťou rozvoja vidieka, s Nitrianskou OOCR, s mikroregiónmi v NSK,
 • sieťovanie certifikovaných ubytovacích zariadení a pravidelná komunikácia s nimi,
 • poradenstvo pri príprave a predkladaní žiadostí o dotáciu.