Práva a povinnosti certifikovaných zariadení

 

Práva a povinnosti certifikovaných zariadení sú upravené zmluvou o udelení sublicencie na ochrannú známku „CERTIFIKOVANÉ UBYTOVANIE NA VIDIEKU“. Zmluvu uzatvára majiteľ úspešne certifikovaného ubytovacieho zariadenia s poskytovateľom licencie (Nitriansky samosprávny kraj) na obdobie 3 rokov. Po uzavretí zmluvy nadobúda certifikované ubytovacie zariadenie nasledujúce práva a povinnosti:

Práva certifikovaného ubytovacieho zariadenia:

  • používať značku pre certifikované ubytovacie zariadenie a služby, ktoré poskytuje, a to po dobu platnosti certifikátu,
  • prezentovať sa na spoločnej webovej stránke certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku http://ubytovanienavidieku.sk/ a využívať aj ďalšie možnosti spoločnej alebo individuálnej prezentácie, ktorú mu poskytovateľ licencie ponúkne,
  • používať značku aj ďalšími spôsobmi pre vlastnú prezentáciu, napr. na hlavičkovom papieri, reklamných materiáloch, vizitkách, webových stránkach a pod.
  • uchádzať sa o nenávratnú finančnú podporu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Povinnosti certifikovaného ubytovacieho zariadenia:

  • plniť po celé obdobie platnosti certifikátu certifikačné kritériá,
  • oznámiť poskytovateľovi licencie zmeny skutočností, ktoré uviedol v žiadosti, a ktoré nastali po uzavretí zmluvy,
  • zverejniť certifikát (vyvesením) vo vstupnom priestore resp. v priestore recepcie svojho ubytovacieho zariadenia,
  • uvádzať logo značky na vlastnej webovej stránke propagujúcej individuálne ubytovacie zariadenie, ako aj na ostatných webových stránkach, na ktorých propaguje svoje zariadenie,
  • zabezpečiť aktívne prepojenie z vlastnej stránky na webovú stránku http://ubytovanienavidieku.sk/ .

 

Certifikované zariadenie zároveň súhlasí s tým, že poskytovateľ licencie zverejní  údaje o ubytovacom zariadení a jeho službách za účelom propagácie užívateľa značky.

Po uplynutí doby platnosti certifikátu má možnosť majiteľ ubytovacieho zariadenia podať opätovne žiadosť o certifikovanie ubytovacieho zariadenia. Z dôvodu zabezpečenia plynulosti certifikácie a nadväznej platnosti certifikátu je vhodné podať žiadosť o opätovnú certifikáciu ubytovacieho zariadenia najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby platnosti predchádzajúceho certifikátu.